แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่อัพโหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด 09 ก.พ. 2566 (10:19)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3-2565 ดาวน์โหลด 21 ธ.ค. 2565 (15:08)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด 18 พ.ย. 2565 (14:56)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:59)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:51)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 15/2565 ดาวน์โหลด 22 ส.ค. 2565 (13:51)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประกาศ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด 18 ก.ค. 2565 (14:12)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลด 24 ม.ค. 2565 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ดาวน์โหลด 24 ม.ค. 2565 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (09:28)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 19 ม.ค. 2565 (09:28)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 09 ก.ย. 2564 (15:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 09 ก.ย. 2564 (15:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (10:31)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 08 ก.ย. 2564 (10:31)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 11 ส.ค. 2564 (10:54)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่11/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 11 ส.ค. 2564 (10:54)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2564 (15:10)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลด 04 ส.ค. 2564 (15:10)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2564 (14:25)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 ดาวน์โหลด 13 ก.ค. 2564 (14:25)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2564 (14:21)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 8/2564 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2564 (14:21)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 14 มิ.ย. 2564 (16:22)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 14 มิ.ย. 2564 (16:22)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (11:33)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2564 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (11:33)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (09:30)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 7/2564 ดาวน์โหลด 01 มิ.ย. 2564 (09:30)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 03 พ.ย. 2563 (16:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 03 พ.ย. 2563 (16:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 6/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7/2563 ดาวน์โหลด 19 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 5/2563 ดาวน์โหลด 16 ต.ค. 2563 (14:13)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:15)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:11)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2563 และ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลด 01 ต.ค. 2563 (16:11)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2563 และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 26 มิ.ย. 2563 (09:44)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2563 (13:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 15 มิ.ย. 2563 (13:49)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:18)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลด 07 พ.ค. 2563 (16:17)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563 ดาวน์โหลด 27 มี.ค. 2563 (10:08)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง 4/2563 ดาวน์โหลด 27 มี.ค. 2563 (10:08)
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2563 (14:57)
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขครั้งที่ 2/2563(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลด 04 มี.ค. 2563 (14:57)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563 ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2562 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงละแก้ไข-ครั้้งที่1/2563 ดาวน์โหลด 27 ธ.ค. 2562 (16:38)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:09)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:09)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 08 พ.ค. 2562 (11:07)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:23)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๓ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:23)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:20)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:20)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:19)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:19)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:14)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 14 ม.ค. 2562 (19:14)