ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสารภี เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นการประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๗๕๐) โดยกำหนดรับ – ส่งแบบสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลสารภี ผ่านทาง SCAN QR CODE เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของเทศบาลตำบลสารภี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จำนวนผู้เข้าชม 283

วันที่ : 08 ก.ค. 2565 (15:19)
รูปภาพประกอบ