นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

นาย วรเดช เต็มดี

สายตรง 081-603-2756

ทำบุญต้นยางสารภี

ข่าวการจัดซื้อ - จัดจ้าง

หัวข้อ ประเภท
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องแปลงสัญญาณ (Power Supply) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ CANON G๑๐๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำกรงใส่ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางริน ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำสังกะสี ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซมรางริน ชั้น ๒ บริเวณอาคารเทศบาลตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-04-28 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน ซอย 9 (สารภี) หมู่ที่ 2 ตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-06 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-06 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องชั่งสปริง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหน้าวัดกอประจำโฮง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านสารภีการยาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลนิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันวิสาขบูชา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถฟอร์ด ทะเบียน ยก-8915 ชม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0009) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านป่าแดด หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ (ลำเหมืองพญาคำ) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-05-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-05-31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในกิจกรรมพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและอบรมฟื้นฟูความรู้และเทคนิคในการพ่นสารเคมี ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-13 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมุนบุหนัง ขนาด 60x69x91-100 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-23 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับพลาสติกอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๒กค ๒๐๕๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๐DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๐DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๐DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกรกฏาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-06-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกรกฏาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๘ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงานห้องกองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลสารภี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๓-๐๐๕ 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-06 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสำนักงานห้องกองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลสารภี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๓-๐๐๕ 2022-07-07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสำนักงานห้องกองการศึกษา เทศบาลตำบลสารภี (แห่งที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลสารภี รหัสสินทรัพย์ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดช่างเคิ่งไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 1 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-08 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-08 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดปากกองไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดสารภีไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 5 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดฮ่องกอก (ดวงดี) ไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 1 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดกอประจำโฮง ไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 2022-07-19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-20 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-20 ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-21 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-07-21 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุสำนักงาน รูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง พร้อมเคลือบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดกรงใส่ขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด งด เผาใบยางและขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Generator หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๔-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Epson หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๑กท ๗๕๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-25 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๕๓๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เหมาบูทมาตรฐาน (ห้องตรวจเต้านม) ในภารกิจการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 2022-07-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-04 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-05 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-08 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-08 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-08 ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-08 ประกาศเชิญชวน
ซื้ออุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM น้ำ) และ อีเอ็ม บอล (EM ฺBALL) เพื่อใช้ในโครงการปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๕ รายการ 2022-08-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น MS๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น MS๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ รุ่น MS๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-10 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเอกสารแนบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-17 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมโครโฟนไร้สาย) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ชนิดโซ่ รุ่น MS๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาพาหนะรถรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดินทางจากวัดกอประจำโฮง ไปสถานที่จัดกิจกรรม จำนวน 2 คัน 500 บาท/วัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงฤดูเข้าพรรษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-19 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother MFC-L๒๗๐๐DWหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๕ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องน้ำวัดก่อมะขามเปี้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-08-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด งด เผา ใบยางและขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด งด เผา ใบยางและขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ ลด งด เผา ใบยางและขยะเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-30 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-30 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อใช้ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-08-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-09 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-13 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดกรณีที่มีการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-20 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเทศบาลตำบลสารภี และฝ้าเพดานห้องประชุม จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-28 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-28 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-30 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-29 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-09-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย 2022-10-07 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-10 ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-10 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-11 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน คบล ๘๓๘ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-27 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2022-10-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother MFC-๙๑๔๐CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ 2022-11-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๖ หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาขนส่งจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๖ หน่วย ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสารภี เขตเลือกตั้งที่ ๑ แทนตำแหน่งที่ว่าง (หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-04 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-10-31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-07 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์วัดร้างป่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Over lay) ข้างศาลา SML (ซอย 16/5) บริษัทเฉลียงถึงถนน อบจ.ชม. สายบ้านปากกอง - สันป่าเดื่อ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า (หน้าวัดสารภี) ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงใต้ฮ่มเก๊ายาง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำซุ้มประตูป่า (หน้าวัดสารภี) ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงใต้ฮ่มเก๊ายาง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-08 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/3 (ช่วงท้ายซอย) หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางซอย 31 (ปากกอง) หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 25/3 (ปากกอง) หมู่ที่ 5 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถอีซูซุ ทะเบียน ๔๐-๐๕๓๕ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๘ (แบตเตอรี่) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother MFC-๙๑๔๐CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-15 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมุนบุหนัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 7 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 จำนวน 4 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 จำนวน 4 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 7 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น G๑๐๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขก ๗๓๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน งฉ ๗๖๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 7 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 8 จำนวน 4 รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถเครนกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๙๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผน ๖๕๐๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
การเช่าที่ดินวัดปากกอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แปลง 2022-11-23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3/1 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เช่าการเช่าที่ดินเอกชน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เช่าการเช่าที่ดินเอกชน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-24 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้หมุนบุหนัง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เช่าการเช่าที่ดินเอกชน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
การเช่าที่ดินวัดปากกอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ แปลง 2022-11-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามกิจกรรม Kick off แคมเปญ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน ซอย 2/1 (สันกับตองใต้) หมู่ที่ 7 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเพื่อบรรจุลงในถังดับเพลิง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-02 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศเชิญชวน
ซื้อสารเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งเพื่อบรรจุลงในถังดับเพลิง จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน ซอย 2/1 (สันกับตองใต้) หมู่ที่ 7 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-29 ประกาศเชิญชวน
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-11-30 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อจัดนิทรรศการ วันดินโลก Word Soil Day จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อจัดนิทรรศการ วันดินโลก Word Soil Day จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-01 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-02 ประกาศราคากลาง
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๑ กท ๗๕๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถตู้ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นจ ๓๓๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ยก ๘๙๑๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-07 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ และรับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน งฉ ๗๖๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากใบยางนา (ด้วยวิธีแบบไม่พลิกกลับกอง) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน งฉ ๗๖๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากใบยางนา (ด้วยวิธีแบบไม่พลิกกลับกอง) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ และรับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน งฉ ๗๖๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-14 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์จากใบยางนา (ด้วยวิธีแบบไม่พลิกกลับกอง) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือฯ และรับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-13 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-21 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รีดติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-21 ประกาศเชิญชวน
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-23 ประกาศเชิญชวน
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมกราคม 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๒๑ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์รีดติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลสารภี ตามโครงการบริการจัดเก็บขยะ ลดมลภาวะ บรรเทาโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-29 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-03 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-28 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผน ๖๕๐๖ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2022-12-28 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-06 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-06 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-03 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-06 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-03 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ประกาศเชิญชวน
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขนาด 15 x 20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง ขนาดรวมกรอบ 52 x 65 ซม. พร้อมเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-05 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-10 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๕DW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขนาด 15 x 20 นิ้ว พร้อมกรอบหลุยส์สีทอง ขนาดรวมกรอบ 52 x 65 ซม. พร้อมเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-12 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L๒๓๗๕DW หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-10 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-12 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ ลูก เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ ชม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-12 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำหลักกิโลเมตร จุดเช็คอินเทศบาลตำบลสารภี จำนวน ๑ หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-16 ประกาศเชิญชวน
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำหลักกิโลเมตร จุดเช็คอินเทศบาลตำบลสารภี จำนวน ๑ หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-18 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-16 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-19 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-19 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-23 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-23 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-25 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-26 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-30 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-27 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศราคากลาง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศราคากลาง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-30 ประกาศราคากลาง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-27 ประกาศราคากลาง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-01-26 ประกาศราคากลาง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02 ยกเลิกประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-01 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลการเช่าที่ดินสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลการเช่าที่ดินสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายข้อมูลการเช่าที่ดินสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14 ประกาศเชิญชวน
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-10 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-08 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศเชิญชวน
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๗ค ๔๔๒๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๓๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๗ค ๔๔๒๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๓๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-10 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กห ๕๔๘๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-09 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-16 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศเชิญชวน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-16 ประกาศเชิญชวน
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๗ค ๔๔๒๓ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๓๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ชนิดโซ่ รุ่น MS๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ในพื้นที่ตำบลสารภี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ ตามโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-24 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ในพื้นที่ตำบลสารภี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-24 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลสารภี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม 2566 และปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-02-28 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อขี้วัว ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-08 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๘๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๗๕ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลสารภี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสารภี ครั้งที่ 1/2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-14 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสารภี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Epson L๓๖๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ในกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-20 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๒กถ ๒๐๕๒ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๖๓-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-28 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของกองการศึกษา จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-03-31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-04 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านการจราจรตำบลสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องพิธีบวงสรวงและเครื่องพิธีสักการะศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ตามโครงการสืบสานประเพณีทำบุญศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-05 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อสิ่งของ (เครื่องอุปโภคบริโภค) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 9 (ศรีลัย) หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน งฉ ๗๖๖๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขก ๗๓๒๔ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-04-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๑ กท ๗๕๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ขก ๗๓๒๔ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๒-๖๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-02 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสารภี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-09 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเครื่องสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว (เครื่องไทยธรรม-ขันน้ำขมิ้นส้มป่อย) ตามโครงการสืบสานประเพณีสูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวและขอพรปีใหม่เมืองคณะสงฆ์อำเภอสารภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-18 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒-๒๕๖๖) จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-23 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-24 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒-๒๕๖๖) จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาว หน้าปกสี่สี เคลือบมันลาบิเนท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลสารภี แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒-๒๕๖๖) จำนวน ๔๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-24 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถยนต์ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กน ๕๙๓๑ เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๙ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-05-29 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • กระทรวงมหาดไทย

  • ASEAN